1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem polipol-meble.polipol.pl, którego administratorem jest Polipol Meble Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Zakładowa 1, 89-600 Chojnice, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374283, REGON: 570114972, NIP: 7661000963, (dalej jako: Administrator).

Celem Polityki jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

Dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy zgodnie z treścią niniejszej Polityki prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, dalej jako „RODO”), ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.).

2. Zasady ochrony danych osobowych

Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Każda osoba przekazująca Administratorowi dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.

Administrator wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w następujących celach:

 • w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu kontaktu przedstawiciela Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w przypadku zainteresowania podjęciem pracy u Administratora, w celu przeprowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w przypadku zawarcia umowy, w celu jej prawidłowego wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym Administrator może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Administrator dokłada należytej staranności, aby dane osobowe były:

 • zgodne z prawem, aktualne, rzetelne i przejrzyste,
 • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 • z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

Dane użytkowników przechowujemy na specjalnie chronionych serwerach. Są one zabezpieczone za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub dystrybucją danych przez osoby niepowołane. Dostęp do danych mają tylko upoważnione do tego odpowiedzialne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i wiedzę dotyczącą znaczenia danych osobowych i ich ochrony. Osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną, handlową lub redakcyjną serwerów prezentują takie same kwalifikacje i odpowiedzialność. Prowadzimy regularne kontrole systemu ochrony danych przed wszystkimi zagrożeniami dążąc do maksymalnej ich ochrony. Dane osobowe są przesyłane w internecie w formie zaszyfrowanej. Transfer danych odbywa się jednak na własne ryzyko właściciela danych. Mając jakiekolwiek wątpliwości co do  przekazania własnych danych, każdy winien rozważyć najbezpieczniejszy sposób ich transferu.

5. Pozyskiwanie danych

Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Administrator odnotowuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 • formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag;
 • kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronach internetowych Administratora znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 • dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach Administratora - prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Administrator nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
 • podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Administratora - gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "cookies". Cookies - małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Administratora. Pozwalają one stronie "zapamiętać", kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony Administratora.

Podczas każdej wizyty w naszej stronie lub usłudze online gromadzimy następujące informacje o komputerze: adres IP komputera, zapytanie wysłane z przeglądarki użytkownika oraz godzinę takiego zapytania. Ponadto w ramach takiego zapytania pobierane są informacje o statusie i ilości przesyłanych danych. Gromadzimy informacje o rodzaju i wersji używanej przeglądarki internetowej i systemie operacyjnym komputera. Pobieramy również informacje, z jakiej strony internetowej użytkownik trafił do naszej oferty online. Adres IP komputera jest przy tym przechowywany tylko w czasie korzystania z naszej usługi internetowej, a następnie jest usuwany lub otrzymuje status anonimowości poprzez skrócenie. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony okres. Wykorzystujemy te dane w celu obsługi oferty internetowej, w szczególności w celu określenia i usunięcia błędów, aby określić obciążenie oferty online, jak również dopasować ją lub poprawić. Zapewniamy bezpieczeństwo danych według najnowocześniejszych standardów ich ochrony.

6. Prawa użytkownika

Administrator przestrzega przysługujących każdej osobie uprawnień związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile jest to technicznie możliwe. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, masz prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając żądanie na adres Administratora podany w pkt 1. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych,  może odmówić  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

Administrator informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

 • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa europejskiego lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.   

W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach

Administrator oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym podmiotom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

Administrator może udostępniać dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej Polipol, do której on należy, w tym członkom zarządów spółek z grupy kapitałowej Polipol, ich pracownikom i współpracownikom.

Ponadto odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne.

8. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Administratora. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

9. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Kontakt

Wszelkie pytania związane przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres: iodo@polipol.pl.

11. Zastosowanie plików cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które zapisują określone ustawienia oraz dane do wymiany z naszą ofertą online podczas dostępu w przeglądarce. Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę domeny, z której plik cookie został wysłany, a także informacje na temat wieku pliku cookie i identyfikatora alfanumerycznego. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać komputer użytkownika i natychmiast udostępnić wstępne ustawienia. Pliki cookie pomagają nam poprawić ofertę online i zaoferować użytkownikowi lepszą i bardziej dostosowaną do jego potrzeb usługę. Korzystanie z plików cookie jest konieczne z przyczyn technicznych w przypadku funkcji koszyka. W większości przeglądarek pliki cookie są automatycznie akceptowane. Zapisywanie plików cookie można jednak wyłączyć lub ustawić tak przeglądarkę, żeby informowała o ich wysyłaniu. W przypadku odmowy zapisywania plików cookie korzystanie z naszej oferty online jest ograniczone lub niemożliwe.

12. Wykorzystanie Google Analytics

Oferta online wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizy stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje pobrane przez pliki cookie w wyniku użytkowania strony internetowej są przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W przypadku aktywacji statusu anonimowości adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP stron Google zostanie skrócony na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz regulowania usług związanych z wykorzystywaniem strony internetowej. Firma Google będzie również przekazywać te informacje stronom trzecim, o ile wymagane to będzie przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu firmy Google. Firma Google nie będzie łączyła w żadnym wypadku adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi firmy Google. Użytkownik może zapobiec instalacji plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w takim wypadku nie wszystkie funkcje mogą w pełni działać. Użytkownik może zapobiec ponadto pobieraniu danych wywołanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) przez firmę Google oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout. Należy pamiętać, że niniejsza strona internetowa wykorzystuje narzędzie Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“ i dlatego adresy IP przetwarzane są jedynie w formie skróconej w celu wykluczenia możliwości bezpośredniego powiązania ich z konkretną osobą. W tym celu usunięty zostaje ostatni oktet adresu IP. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje na temat Google Analytics i ochrony danych).

13. Ochrona nieletnich

Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody ich rodziców lub opiekunów. Nie żądamy żadnych danych osobowych od dzieci czy młodzieży, nie gromadzimy ich i nie przekazujemy stronom trzecim.

‎14. Łącza do innych stron internetowych

Nasza oferta online zawiera łącza do innych stron internetowych. Nie mamy żadnego wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów ochrony danych osobowych. Dlatego zalecamy sprawdzenie oświadczeń o ochronie danych osobowych również na innych stronach.

15. Informacje

Użytkownik ma prawo kontroli swoich przechowywanych danych oraz w razie potrzeby do ich korekty, blokady lub usunięcia. Partnerem kontaktowym w tym zakresie jest nasz pełnomocnik do spraw ochrony danych osobowych.

16. Prawa autorskie

O ile nie zaznaczono inaczej, właścicielem praw autorskich do treści opublikowanych w serwisie internetowym jest Administrator.
Prawem autorskim chroniona jest również szata graficzna oraz układ treści prezentowanych w serwisie internetowym Administratora.

O ile nie zaznaczono inaczej, treści opublikowane w serwisie można przetwarzać bez uzyskania pisemnej zgody właściciela serwisu z zastrzeżeniem, że nie mogą być one przedmiotem obrotu komercyjnego jako samodzielne produkty oraz pod warunkiem wskazania źródła ich pochodzenia.
Administrator udziela zgody na wykorzystanie treści zawartych serwisie (w całości lub fragmentach) we wskazanych poniżej polach eksploatacji:

 • kopiowanie,
 • drukowanie,
 • powielanie w formie cyfrowej,
 • zamieszczanie w ogólnodostępnych serwisach internetowych,
 • cytowanie w pracach własnych,
 • wykorzystywanie w celach informacyjnych.